Честата подмяна на домакински вещи стана нещо обичайно в нашето ежедневие. Съвременните технологии, модата, рекламата и новите житейски приоритети бързо превръщат годни за ползване предмети в непотребни вещи. И ние с лека ръка ги захвърляме на боклука. Без да се замислим, че ненужните за нас уреди, обзавеждане или дрехи, са ценни за някой друг и могат да служат вярно още дълги години в друг дом. В дома на някого, който има нужда от тях.
Включи се на WWW.REUSEBG.COM и заедно ще намалим образуваните битови отпадъци в страната. Така те няма да се трупат на сметищата и да нанасят непоправими щети на околната среда.

„Не изхвърлям, а помагам“ е уеб-базирана система за споделяне на вещи в добро състояние с хора и организации, имащи нужда от тях. Концепцията на проекта съчетава целите по намаляване на количеството депонирани битови отпадъци със социални цели.

 

 

 

 

 

Изгледай видеото

Цели

Основните цели на демонстрационния проект включват отклоняване от отпадъци на продукти/ стоки от домакинствата, когато все още функционират и могат да се използват по предназначение, но по една или друга причина, собственикът им е решил да ги изхвърли и насочване към организации/ хора, които имат нужда от тях.
Конкретните цели на проекта, които са пряко обвързани с предвидените дейности и ще бъдат постигнати чрез тяхното изпълнение включват:

 • повишаване информираността на обществото за вредите върху околната среда на депонираните отпадъци;
 • демонстриране на модела за повторното използване като възможност за преход към устойчива употреба на съществуващите ресурси, което ще има принос към прехода към кръгова икономика
 • улесняване на целевите групи, чрез удобно и лесно за работа ИТ решение, за приобщаването им в изпълнението на мерките за намаляване количеството депонирани от домакинството отпадъци, като в същото време станат част от каузата да помогнат на хора в нужда;
 • генериране на социални ползи, чрез привличане на общественото внимание върху възможността „да дарят, вместо да изхвърлят“ и включването им в каузата.

И двете избрани добри практики, на които се базира демонстрационния проект са фокусирани едновременно към опазване на околната среда и управление на отпадъците и към постигане на социални ползи като намаляване на бедността, което е от ключово значение за прехода към устойчива употреба на съществуващите ресурси. Силно застъпеното в проекта обединяване на целите по опазване на околната среда и социалните ползи ще допринесе за мотивиране на хората да започнат да използват успешният подход за намаляване количествата битовите отпадъци, чрез тяхното предотвратяване, ще допринесе за повишаване на общественото самосъзнание за спазване на трите най-високи нива на йерархията за управление на битовите отпадъци.

Основни дейности

 • Изпълнение на демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез изграждане на ИТ система „Не изхвърлям, а помагам“. 
 • Кампании за популяризиране резултатите от проекта и повишаване на общественото самосъзнание за спазване на трите най-високи нива на йерархията за управление на битовите отпадъци

 

Силно застъпеното в проекта обединяване на целите по опазване на околната среда и социалните ползи ще допринесе за мотивиране на хората да започнат да използват успешният подход за намаляване количествата битовите отпадъци, чрез тяхното предотвратяване, ще допринесе за повишаване на общественото самосъзнание за спазване на трите най-високи нива на йерархията за управление на битовите отпадъци. Проектът се реализира на територията на цялата страна, подобно на избрани добри практики и благодарение на ИТ системата с web базирано приложение (уеб-платформа), чието разработване е ключова за проекта дейност. 

„Не изхвърлям, а помагам“ се фокусира върху повторната употреба със социална цел, което по същество означава, че тези продукти ще достигнат до лица/ организации, които не биха си позволили закупуването на нов подобен продукт, като по този начин ще допринесе за прехода към устойчива употреба на съществуващите ресурси. Чрез проекта се демонстрира цялостния координационен процес на пренасочване на ненужните дрехи, мебели, техника, играчки и др. домакински вещи към организации от третия сектор, социални и образователни организации, в т.ч. работещи с уязвими групи от населението и др. 

Очаквани резултати

 • повишена информираност на обществото за вредите върху околната среда на депонираните отпадъци
 • демонстриран моделът за повторното използване като възможност за преход към устойчива употреба на съществуващите ресурси, което ще има принос към прехода към кръгова икономика
 • улеснени целевите групи, чрез удобно и лесно за работа ИТ решение, за приобщаването им в изпълнението на мерките за намаляване количеството депонирани от домакинството отпадъци, като в същото време станат част от каузата да помогнат на хора в нужда
 • генерирани социални ползи, чрез привличане на общественото внимание върху възможността „да дарят, вместо да изхвърлят“
 • намалено количеството изхвърлени дрехи, мебели, играчки и др. домакински артикули
 • осигурени възможности за организации от третия сектор да получат подкрепа

Основен резултат от проекта е създадената платформа за споделяне на ненужни вещи в добро състояние с хора и организации, имащи нужда от тях – www.reusebg.com.

Чрез платформата Вие правите дарение за повторно използване на ваши мебели, техника, дрехи, играчки и други вещи, което е идеалният начин да се уверите, че любимите предмети, с които сте живели, ще намерят нов дом.

Проект №BG16M1OP002-2.009-0013 „Не изхвърлям, а помагам“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейски съюз чрез ЕФРР, Бенефициент Сдружение ПРОГРЕС, www.eufunds.bg